Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Data: 2018-07-19
Firma: MEDIATEL SA

oSpis tresci:

1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
kwartał / rok
_zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-07-19
MEDIATEL SA
_pełna nazwa emitenta_
MEDIATEL Telekomunikacja _tel_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
00-486 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Franciszka Nulla 2
_ulica_ _numer_
22 377 40 00 22 377 45 00
_telefon_ _fax_
investor@mediatel.pl www.mediatel.pl
_e-mail_ _www_
526-03-02-640 012512021
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2071-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 18 989 20 714 4 462 4 741
II. Zysk brutto na sprzedaży -2 168 1 989 -509 455
III. Zysk z działalności operacyjnej -2 747 -3 024 -645 -692
IV. EBITDA 8 127 6 339 1 909 1 451
V. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -7 959 -8 977 -1 870 -2 055
VI. Zysk _strata_ netto -6 639 -7 082 -1 560 -1 621
VII. Średnioważona ilość akcji _w szt._ 130 848 646 130 848 646 130 848 646 130 848 646
VIII. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _zł/euro_ -0,05 -0,04 -0,01 -0,009
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 635 13 439 1 324 3 076
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 061 -361 -1 189 -83
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -888 -1 235 -209 -283
XII. Przepływy pieniężne netto razem -315 11 844 -74 2 711
30 września 2017 30 września 2016 30 września 2017 30 września 2016
XIII. Aktywa obrotowe 28 290 25 685 6 565 5 806
XIV. Aktywa trwałe 290 217 304 676 67 350 68 869
XV. Aktywa razem 320 105 332 886 74 286 75 245
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 204 993 200 864 47 572 45 403
XVII. 22 944 33 215 5 325 7 508
XVIII. Zobowiązania razem 227 937 234 079 52 897 52 911
XIX. Kapitał własny 92 169 98 808 21 389 22 335
Wybrane dane finansowe
prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w
następujący sposób:- pozycje dotyczące
Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca,

– pozycje bilansowe przeliczono
według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień
bilansowy.

Do wyceny bilansowej oraz
przeliczeń transakcji wyrażonych w walucie EUR za III kwartał 2017 i
2016 przyjęto następujące kursy:

30
września 2017

30
września 2016

31
grudnia 2016

Średni kurs
w okresie

4,2566

4,3688

4,3757

Kurs na
koniec okresu

4,3091

4,3120

4,4240

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-19 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

Źródło:

PAP

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,392894

Dodaj komentarz