Informacja o złożeniu zaktualizowanych propozycji układowych HAWE Telekom

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-04
Skrócona nazwa emitenta
MEDIATEL
Temat
Informacja o złożeniu zaktualizowanych propozycji układowych HAWE Telekom
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r., zarząd MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, przekazuje do wiadomości publicznej, iż Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy uznał za niedopuszczalne cofnięcie przez zarząd spółki zależnej Emitenta – HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji _dalej: „Spółka Zależna”_ propozycji układowych, w związku z pracami nad nowymi propozycjami układowymi.
Zarząd Spółki Zależnej złożył w dniu 4 lipca 2018 r. nowe propozycje układowe, stanowiące zmianę sposobu restrukturyzacji zobowiązań HAWE Telekom, o przygotowaniu, których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2018, a które zapewnią szybsze zaspokojenie wierzycieli w terminie do 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się układu.
Nadto Zarząd Emitenta przekazuje do wiadomości publicznej, iż w jego ocenie, informacje dot. propozycji układowych Spółki Zależnej, składanych w toku postępowania restukturyzacyjnego nie spełniają wymogów precyzyjnego charakteru tych informacji z uwagi na częste zmiany do jakich dochodzi w toku negocjacji i rozmów prowadzonych z interesariuszami Spółki Zależnej, przez co nie spełniają one kryteriów określonych w rozporządzeniu MAR w odniesieniu do informacji poufnych. Wobec powyższego Emitent zaprzestanie przekazywania ich do wiadomości publicznej. Emitent przekaże natomiast do wiadomości publicznej informację o ostatecznych propozycjach układowych, które zostaną zaakceptowane przez wierzycieli.
Zarząd Spółki Zależnej deklaruje jednak, że upubliczni informację o ostatecznych propozycjach układowych, które zostaną także zaakceptowane przez wierzycieli.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-04 Paweł Paluchowski Prezes zarządu

Źródło:

biznes.pap.pl

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,391797

Dodaj komentarz