Zakończenie procesu negocjacji z Huawei Polska

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-22
Skrócona nazwa emitenta
MEDIATEL
Temat
Zakończenie procesu negocjacji z Huawei Polska
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., zarząd MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, przekazuje do wiadomości publicznej, iż spółka zależna Emitenta – HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji _dalej: „Spółka Zależna”_ oraz HUAWEI Polska sp. z o. o. zakończyły negocjacje i uzgodniły treść umów w zakresie współpracy technologiczno-handlowej oraz pozostałych wspólnych aktywności biznesowych stron. Zakończone negocjacje są efektem wielomiesięcznych analiz mających na celu określenie całkowitego potencjału Spółki Zależnej.
Wynegocjowane umowy obejmują w szczególności Porozumienie Memorandum of Understanding _dalej: „MOU”_ przewidujące zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy stronami, w sprawie trzech poziomów współpracy handlowej, obejmujących: partnerstwo, pośrednią i bezpośrednią współpracę z Huawei, na warunkach określonych w MOU. Porozumienie MOU przewiduje również tworzenie Spółce Zależnej przez Huawei możliwości organizowania finansowania wspólnych projektów stron.

Nadto Emitent informuje, iż Spółka Zależna oraz HUAWEI Polska sp. z o. o. rozpoczęły procedurę podpisywania w/w umów przez osoby uprawnione. Zgodnie z założeniami stron, proces podpisywania dokumentów przez obie strony zakończy się nie później niż 15 lipca 2018 r.

ODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-22 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

Źródło:

biznes.pap.pl

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,390207

Dodaj komentarz