Wycofanie propozycji układowych złożonych przez HAWE Telekom

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-19
Skrócona nazwa emitenta
MEDIATEL
Temat
Wycofanie propozycji układowych złożonych przez HAWE Telekom
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
 

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 16 maja 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 36/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r., zarząd MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, przekazuje do wiadomości publicznej, iż zarząd spółki zależnej Emitenta – HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji _dalej: „Spółka Zależna”_ złożył w dniu 19 czerwca 2018 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, pismo dłużnika – cofnięcie propozycji układowych, którym wycofał w całości propozycje układowe złożone przez zarząd Spółki Zależnej w dniu 20 grudnia 2017 r., które zostały następnie zaktualizowane w dniu 16 maja 2018 r.
Ponadto zarząd Spółki Zależnej pracuje obecnie nad nowymi propozycjami układowymi, określającymi sposób restrukturyzacji zobowiązań HAWE Telekom, które przedstawi w najbliższym możliwym terminie. Ostateczna treść propozycji będzie zależna od okoliczności prawnych oraz biznesowych w jakich Spółka Zależna się znajdzie w toku prowadzonych rozmów z różnymi grupami interesariuszy.

Paweł Paluchowski- Prezes Zarządu HAWE Telekom
„Wycofujemy propozycje układowe, bo chcemy przedstawić nowe rozwiązania, które w naszym rozumieniu szybciej i lepiej zaspokoją potrzeby wierzycieli spółki. Ich ostateczna forma będzie zależeć od efektów rozmów, które obecnie prowadzimy z różnymi interesariuszami spółki. Formalnie głosowanie nad układem trwa, choć wierzyciele powinni wziąć pod uwagę zmieniające się realia. De iure Rada Wierzycieli oraz Zarząd wycofały swoje propozycje. Jestem przekonany, że nasze nowe propozycje pozwolą szybciej niż dotychczas uzdrowić HAWE Telekom, doprowadzić do układu a także wzmocnić dynamiczny rozwój spółki. Oczywiście cały proces jest nadzorowany zarówno przez zarządcę jak i właściwy w zakresie restrukturyzacji sąd.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-19 Paweł Paluchowski Prezes Zarząd

Źródło:

biznes.pap.pl

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,389648

Dodaj komentarz