Aktualizacja propozycji układowych Hawe Telekom

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-16
Skrócona nazwa emitenta
MEDIATEL
Temat
Aktualizacja propozycji układowych Hawe Telekom
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2017 opublikowanego w dniu 20 grudnia 2017 r., zarząd MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu 16 maja 2018 r. Zarząd spółki zależnej Emitenta – Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji _dalej: „HAWE Telekom”_ złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, aktualizacje propozycji układowych dłużnika, które zakładają polepszenie sytuacji wierzycieli Hawe Telekom, gdyż Hawe Telekom w zaktualizowanych propozycjach układowych proponuje wszystkim wierzycielom spłatę gotówkową w zakresie 100% kwoty głównej.

Aktualizacja propozycji układowych dłużnika polega na zmianie sposobu restrukturyzacji zadłużenia Hawe Telekom poprzez wykreślenie konwersji wierzytelności na udziały w Hawe Telekom. Zamiast konwersji wierzytelności na udziały HAWE Telekom, dłużnik – Hawe Telekom dokona spłaty 100% kwoty głównej wierzytelności w ratach, zgodnie z zasadami określonymi w zaktualizowanych propozycjach układowych dłużnika.

Aktualizacja propozycji układowych jest efektem zakończenia negocjacji z grupą wierzycieli , którzy aktywnie uczestniczyli w ustalaniu warunków przyjęcia układu . W opinii Zarządu Hawe Telekom zwiększą one poparcie dla propozycji układowych przedstawionych przez Zarząd w toku trwającego właśnie procesu głosowania, w którym wszyscy wierzyciele mają wskazać te najkorzystniejsze pod względem finansowym i prawidłowym pod kątem prawnym .

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-16 Paweł Paluchowski Prezes

Źródło: PAP

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,385946

Dodaj komentarz