Hawe Telekom / KRS 25-26/01/2018r

„Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym spółki HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt X GRs 1/16, z urzędu określił tryb przeprowadzenia głosowania nad układem z pominięciem zwołania zgromadzenia wierzycieli, wskazując, że w terminie 14 dni od stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia, zarządca pisemnie powiadomi wierzycieli o możliwości oddania głosu na piśmie.
Wraz z zawiadomieniem wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o możliwości oddania głosu na piśmie doręczone zostaną propozycje układowe, informacja o podziale na kategorie interesów, opinia zarządcy o możliwości wykonania układu, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i stosowne pouczenia. Procedurę rozsyłania zawiadomień i zbierania głosów na piśmie przeprowadzi zarządca. Ponadto zarządca przeprowadzi procedurę zawiadomienia wierzycieli spornych z pouczeniem, że Sędzia komisarz może dopuścić do udziału w głosowaniu wierzyciela spornego, przy czym wniosek w formie pisemnej o dopuszczenie do udziału w głosowaniu wierzyciel sporny powinien złożyć do Sędziego komisarza nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez zarządcę. Na każdym etapie przeprowadzenia głosowania ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Rady Wierzycieli upoważniony przez Radę.
Zarządca przedstawi Sędziemu komisarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia w formie pisemnej wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia ww. dokumentów wierzycielom, którzy nie oddali głosu.
W terminie jednego tygodnia od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie Sędziego komisarza z 11.01.2018 roku.
Zażalenie ze wskazaniem sygn. akt X GRs 1/16 wnosi się na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.”

„Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym spółki HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GRs 1/16, w dniu 21 grudnia 2017 roku zarządca złożył uzupełniający spis wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A pokój 243B.
W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można zgłaszać do spisu sprzeciwy (art. 91 Pr. Restr.) Sprzeciw ze wskazaniem sygn. akt X GRs 1/16 wnosi się na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.”

Dodaj komentarz