Złożenie Testu Prywatnego Wierzyciela przez Hawe Telekom

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-25
Skrócona nazwa emitenta
MEDIATEL
Temat
Złożenie Testu Prywatnego Wierzyciela przez Hawe Telekom
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 36/2017 z dnia 20.12.2017 r. dotyczącego złożenia propozycji układowych przez Zarząd Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji _dalej: „Hawe Telekom”_, Zarząd Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu dzisiejszym powziął informacje , że Zarządca Hawe Telekom – spółki zależnej Emitenta, w dniu 23 stycznia 2018 roku złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy Test Prywatnego Wierzyciela Hawe Telekom _dalej: „TPW”_, w rozumieniu art. 140 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.
Przedmiotem Testu Prywatnego Wierzyciela jest ocena planowanych działań wierzycieli publicznych wobec firmy HAWE Telekom w postępowaniu restrukturyzacyjnym i w trakcie oraz w ramach wykonywania układu, wg stanu wiedzy na dzień 21.12.2017 roku, dokonywana w celu stwierdzenia, czy wierzyciel publiczny zachowuje się w danym przypadku jak prywatny wierzyciel, działający w normalnych warunkach rynkowych, w szczególności czy prywatny wierzyciel zaakceptowałby przewidziane w propozycjach układowych Hawe Telekom warunki spłaty zobowiązań.

Z uzyskanej szczegółowej analizy wynika, że korzystniejszym wyborem dla wierzycieli publicznych spółki jest zaakceptowanie warunków spłaty _propozycje układowe_ zaproponowanych przez Zarząd . W przypadku realizacji ww. propozycji układowych zyskają oni ponad 2 razy więcej gotówki w ramach spłaty zobowiązań w porównaniu do sytuacji, gdyby została ogłoszona upadłość HAWE Telekom. W opinii Zarządu Spółki przygotowany test prywatnego wierzyciela może ułatwić i przyśpieszyć moment podpisania układu z wierzycielami.

Test prywatnego wierzyciela został przygotowany między innymi na podstawie analizy sprawozdań finansowych spółki, wyceny majątku oraz biznes planu przedstawionego przez Zarząd. Audytor dokonał porównania sytuacji wierzycieli publicznych oraz poziomu spłaty ich zobowiązań zakładając scenariusz upadłości spółki oraz realizacji propozycji układowych przedstawionych przez Zarząd . Zakładają one spłatę większości wierzycieli w tym ARP w okresie maksymalnie do 5 lat , przy czym całość zobowiązań w wysokości 168 mln złotych zostanie spłacona w niespełna 7 lat.
Zgodnie z wnioskami przedstawionymi w TPW, w ramach propozycji układowej Hawe Telekom, wierzyciel publiczny zachowuje się jak prywatny wierzyciel, działający w normalnych warunkach rynkowych.

Źródło: PAP

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,376604

Dodaj komentarz