MEDIATEL SA (36/2017) Złożenie propozycji układowych przez Hawe Telekom

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 r. Zarząd spółki zależnej Emitenta – HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji złożyła w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, propozycje układowe określające sposób restrukturyzacji zobowiązań HAWE Telekom. Ogólne założenia propozycji układowych stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
W związku z wymogami stawianymi przez Ustawę z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne propozycje układowe HAWE Telekom zostaną dodatkowo poddane testowi prywatnego wierzyciela.
Propozycje układowe przewidują spłatę 100% wierzytelności (168 mln złotych) wszystkim wierzycielom w niespełna 7 lat. Według harmonogramu spłaty miałyby zacząć się w 2 tygodnie po uprawomocnieniu się układu.
HAWE Telekom informuje, że zwołanie zgromadzenia wierzycieli celem głosowania nad przyjęciem układu przewidywane jest na I kwartał 2018 r.


Źródło: GPW

https://www.igpw.pl/komunikaty/raport/hawe-w-restrukturyzacji/731184&s=b

Dodaj komentarz