ORSS informuje o prowadzonych sprawach sądowych

Zarząd spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS) poinformował, że powziął informację, o prawomocnym umorzeniu przez sąd postępowania, jakie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Olsztynie pod sygnaturą akt PO II DS.21.2016 przeciwko ORSS z zawiadomienia przedstawicieli województwa warmińsko – mazurskiego. Jak wyjaśnia ORSS sprawa dotyczyła rzekomego zaboru mienia powierzonego operatorowi infrastruktury warmińsko-mazurskiej sieci regionalnej (RSS).

Jednocześnie zarząd ORSS informuje, że w sprawie zaistniałego w listopadzie i grudniu 2015 r. w Olsztynie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz członków zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w związku ze złożeniem do depozytu sądowego kwoty 54 790 654,65 zł stanowiącej część należnego ORSS wynagrodzenia z umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym z dnia 19 kwietnia 2013 roku dotyczącej realizacji projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Warmińsko – Mazurskie, wszczęte zostało śledztwo z art. 231 par. 1 kk., w ramach którego ORSS uzyskała status pokrzywdzonej, ze względu na fakt, iż sprawa dotyczy również działań w/w przedstawicieli województwa Warmińsko – Mazurskiego na szkodę spółki.

ORSS zawiadamia ponadto o powzięciu przez nią 7 listopada 2017 r. informacji, że we wszczętej na wniosek ORSS sprawie o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do spółki, sąd gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątku ORSS poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego zgodnie z przepisami Prawa Restrukturyzacyjnego .


Źródło: Telko in

Marek Jaślan
http://www.telko.in/orss-informuje-o-prowadzonych-sprawach-sadowych#

Dodaj komentarz