Raport bieżący nr 34/2017 MEDIATEL

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34/2017

Data sporządzenia: 2017-10-30

Skrócona nazwa emitenta MEDIATEL

Temat Opóźnienie publikacji raportu za I półrocze 2017 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, przekazuje do wiadomości publicznej, iż raport za I półrocze 2017 r. zostanie przez spółkę opublikowany do dnia 30 listopada 2017 r. przez co termin publikacji przedmiotowego raportu, wskazany w raporcie bieżącym Spółki nr 32//2017 z dnia 28 września 2017 roku nie zostanie przez Spółkę dotrzymany.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm._; § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Źródło: Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,369467

Dodaj komentarz