Informacja o zażaleniu na Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego Spółki.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15/2017
Data sporządzenia:
2017-09-21
Skrócona nazwa emitenta
HAWE w upadłości
Temat
Informacja o zażaleniu na Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd HAWE S.A. w upadłości („Spółka”) podaje do publicznej informacji, że w dniu 20 września 2017 r. otrzymał odpis zażalenia wierzyciela Agencji Rozwoju i Przemysłu S.A. z dnia 30.08.2017 r. („Zażalenie”) na postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego wobec Spółki („Postanowienie”), wydane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych („Sąd”). O wydaniu Postanowienia Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 14/2017 z dnia 22.08.2017 r.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. („Wierzyciel”) zaskarżonemu Postanowieniu zarzuca naruszenie przepisów postępowania, co miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy oraz wnosi o uchylenie Postanowienia i dalsze prowadzenie przez Sąd postępowania upadłościowego wobec Spółki.
W uzasadnieniu Zażalenia jako podstaw wskazano naruszenie art. 361 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe („Prawo upadłościowe”), wskazując iż sam fakt nieuiszczenia zaliczki na koszty postępowania, przez zobowiązanych wierzycieli nie stanowi samodzielnej podstawy umorzenia postępowania upadłościowego.
Ponadto w uzasadnieniu Zażalenia Wierzyciel wskazał wadliwość postanowienia o zobowiązaniu do uiszczenia zaliczki ze względu na krąg podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia i okoliczności sprawy w tym działanie Syndyka Masy Upadłościowej Spółki.

Źródło: Bankier.pl

http://www.bankier.pl/wiadomosc/HAWE-w-upadlosci-Informacja-o-zazaleniu-na-Postanowienie-o-umorzeniu-postepowania-upadlosciowego-Spolki-7544703.html

Dodaj komentarz