ARP składa zażalenie o cofnięciu upadłości Hawe. Mediatel rozmawia z Huawei

Agencja Rozwoju Przemysłu złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego Hawe S.A. W ocenie ARP  umorzenie postępowania upadłościowego zmniejsza szanse na odzyskanie majątku Hawe i jest krzywdzące dla wierzycieli.

ARP, składając zażalenie zawnioskowała jednocześnie o uchylenie decyzji wydanej 16 sierpnia 2017 r. i dalsze prowadzenie przez Sąd Rejonowy postępowania upadłościowego Hawe.

W ocenie ARP decyzja sądu została wydana przedwcześnie, gdyż nie wykorzystano wszystkich możliwości pozyskania środków na prowadzenie postępowania upadłościowego. Pomimo złożonego na początku lipca wniosku, sąd do dnia umorzenia postępowania nie powołał Rady Wierzycieli, choć jej ustanowienie mogło pozwolić na wypracowanie między większościowymi wierzycielami efektywnego modelu finansowania kosztów postepowania upadłościowego.

ARP zapewnia, że była i nadal jest gotowa współuczestniczyć wspólnie z innymi wierzycielami w zapewnieniu środków finansowych, niezbędnych do prowadzenia postępowania, w tym podjęcia przez syndyka czynności mających na celu odzyskanie majątku wyprowadzonego przez zarząd Hawe, jednak. nie widzi powodów, dla których ten obowiązek miałby w całości ciążyć jedynie na podmiocie dysponującym środkami publicznymi.

ARP wyraża obawę, że umorzenie postępowania upadłościowego Hawe , które spowodowane byłoby brakiem majątku i brakiem środków na pokrycie kosztów postępowania może negatywnie wpłynąć na zdolność Hawe Telekom do wykonania przyszłego układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Zobowiązania grupy kapitałowej Hawe wobec ARP z tytułu udzielonej w 2010 roku pożyczki w wysokości 100 mln złotych, wymagalnej od października 2015 r., wynoszą obecnie ponad 90 mln zł.

Tymczasem zarząd Mediatela (grupa kapitałowa Hawe) poinformowł o tym, że Huawei Polska nadal jest zainteresowana podpisaniem z nim umowy dotyczącej współpracy w zakresie wsparcia technologicznego, handlowego oraz finansowego. Wyjaśnił, że powstałe opóźnienie w zawarciu kontraktu to efekt konsultacji na temat nowych obszarów działalności, które powinna objąć przyszła współpraca. Mediatel, Hawe Telekom i Huawei Polska powołały wspólne zespoły robocze, które pracują nad uszczegółowieniem współpracy w zakresie nowych obszarów.

Pod koniec marca Mediatel, Hawe Telekom i Huawei Polska podpisały list intencyjny dotyczący przyszłej współpracy. Zakłada on między innymi certyfikację i szkolenie personelu HaweTelekom w zakresie serwisowania oraz wdrażania technologii Huawei, a także stworzenie ośrodka szkoleniowo-referencyjnego na bazie zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej polskiej firmy. Strony porozumienia zakładają również wspólną realizację projektów w ramach ogłaszanych przetargów, np. dotyczących rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej.


Źródło: telko.in

Autor: Marek Jaślan

https://www.telko.in/arp-sklad-zazalenie-o-cofnieciu-upadlosci-hawe-mediatel-rozmawia-z-huawei

Dodaj komentarz