Informacja o Postanowieniu o umorzeniu postępowania upadłościowego Spółki

Data: 2017-08-22
Firma: HAWE SA w upadłości

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-22
Skrócona nazwa emitenta
HAWE w upadłości
Temat
Informacja o Postanowieniu o umorzeniu postępowania upadłościowego Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd HAWE S.A. w upadłości _”Spółka”_ podaje do publicznej informacji, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. otrzymał odpis postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego wobec Spółki _”Postanowienie”_, wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych _”Sąd”_.
W uzasadnieniu Postanowienia jako podstawę umorzenia wskazano art. 361 ust. 1 pkt 2 prawa upadłościowego podnosząc, że wierzyciele, których Sąd postanowieniem z dnia 29 czerwca 2017 r. solidarnie wezwał do uiszczenia zaliczki na koszty postępowania upadłościowego tj. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie _”ARP”_, HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji w Warszawie oraz Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie nie uiścili wymaganej zaliczki, a brak jest płynnych środków na pokrycie bieżących kosztów postępowania upadłościowego Spółki. Jak podnosi Sąd w uzasadnieniu Postanowienia, pomimo iż ARP posiadająca największą wierzytelność zobowiązała się uiścić zaliczkę, a od dnia zobowiązania minął ponad jeden miesiąc wierzyciel ten nie uiścił jakiejkolwiek kwoty. Sama deklaracja o gotowości do uiszczenia zaliczki i brak wpłaty wobec narastających kosztów postępowania upadłościowego nie stanowi przyczyny niejako powodującej możliwość odroczenia w czasie wydania przez Sąd postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego.
W odniesieniu do sytuacji faktycznej Spółki należy wskazać, iż nieprawomocne Postanowienie Sądu nie ma wpływu na działalność operacyjną Grupy Kapitałowej Hawe, a w szczególności HAWE Telekom Spółka z o.o. _”Hawe Telekom”_ będącej spółką zależną. Hawe Telekom zgodnie z planem restrukturyzacyjnym prowadzi inwestycje rozwojowe oraz rozszerza zakres sprzedaży, co w opinii zarządu Spółki pozytywnie wpłynie na jej kondycję finansową w przyszłości.
Zarząd Spółki nie będzie odwoływać się od Postanowienia.
Zarząd Spółki zamierza prowadzić dalsze działania zmierzające do restrukturyzacji Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

HAWE SA w upadłości
_pełna nazwa emitenta_
HAWE w upadłości Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-486 Warszwa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Franciszka Nullo 2
_ulica_ _numer_
022 501 55 00 022 501 55 01
_telefon_ _fax_
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
_e-mail_ _www_
527 23 80 580 015197353
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta HAWE SA w upadłości
Symbol Emitenta HAWE w upadłości
Tytul Informacja o Postanowieniu o umorzeniu postępowania upadłościowego Spółki.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-486
Miasto Warszwa
Ulica Franciszka Nullo
Nr 2
Tel. 022 501 55 00
Fax 022 501 55 01
e-mail info@hawesa.pl
NIP 527 23 80 580
REGON 015197353
Data sporzadzenia 2017-08-22
Rok biezacy 2017
Numer 14
adres www www.hawesa.pl

Źródło: Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,363334

Dodaj komentarz