Informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis załączników:
2017-06-27_Odwolanie_ZWZ_HAWE_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-28
Skrócona nazwa emitenta
HAWE w upadłości
Temat
Informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Hawe Spółka Akcyjna w upadłości („Spółka”), informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HAWE S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r., raportem bieżącym nr 2/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., raportem bieżącym nr 2/2017 z dnia 7 lutego 2017 r..
Ogłoszenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.); §38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Plik Opis
2017-06-27 Odwołanie ZWZ HAWE .pdf2017-06-27 Odwołanie ZWZ HAWE .pdf Odwołanie ZWZ zwołanego na 30.06.2017

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

HAWE SA w upadłości
(pełna nazwa emitenta)
HAWE w upadłości Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486 Warszwa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527 23 80 580 015197353
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

Źródło: GPW – komunikaty spółek (ESPI)

Dodaj komentarz