MEDIATEL SA (25/2017) Opóźnienie publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.

Raport bieżący 25/2017

 

Zarząd Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje do wiadomości publicznej, iż skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. zostanie przez spółkę opublikowany w dniu 23 czerwca 2017 r. przez co termin publikacji przedmiotowego raportu, wskazany w raporcie bieżącym Spółki nr 16/2017 z dnia 29 maja 2017 roku nie zostanie przez Spółkę dotrzymany.

Podstawową przyczyną niniejszego opóźnienia jest zmiana stosowanych zasad (polityki) rachunkowości przez HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji, o czym Spółka informuje w Raporcie Bieżącym nr 24/2017 z dnia 14.06.2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.); § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim .

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: biznes.pap.pl

http://biznes.pap.pl/pl/news/listings/info/2257892,mediatel-sa-(24-2017)-informacja-o-zmianie-stosowanych-zasad-(polityki)-rachunkowosci-przez-hawe-tel

Dodaj komentarz