Ogłoszenie upadłości Emitenta (RB-10/2017)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-12
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Ogłoszenie upadłości Emitenta (RB-10/2017)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk HAWE S.A. (dalej „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy (dalej „Sąd”), po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z połączonych wniosków: 1) Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie oraz 2) Olesińscy i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, ogłosił upadłość Emitenta.

Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Żuławy, zastępcę Sędziego-komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej-Saks oraz syndyka w osobie Krzysztofa Gołąba.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Emitenta nie jest prawomocne.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm..

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486 Warszwa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527 23 80 580 015197353
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-12 Krzysztof Gołąc Syndyk

Źródło: GPW – komunikaty spółek (ESPI)

Dodaj komentarz