Powołanie zarządcy przymusowego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Emitenta (RB-7/2017)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
      Raport bieżący nr 7 / 2017      
  Data sporządzenia: 2017-05-05                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  HAWE  
  Temat                    
  Powołanie zarządcy przymusowego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Emitenta (RB-7/2017)  
  Podstawa prawna                
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  
  Treść raportu:                  
  Zarządca HAWE S.A. (dalej „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 maja 2017 r. uzyskał od Zarządcy Przymusowego HAWE S.A.informację, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy (dalej „Sąd”), w sprawie z wniosku wierzyciela Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o ogłoszenie upadłości HAWE S.A. w przedmiocie wniosku wierzyciela o zabezpieczenie majątku dłużnika na czas trwania postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości poprzez ustanowienie zarządcy przymusowego, postanowił zabezpieczyć majątek HAWE S.A. poprzez ustanowienie zarządu przymusowego nad całością majątku, powierzając jednocześnie zarządcy przymusowemu prawo wykonywania zarówno czynności zwykłego zarządu, jak i przekraczające zwykły zarząd (sygn. akt X GU 1131/16).

W tym samym postanowieniu Sąd powołał zarządcę przymusowego w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (nr KRS 0000591282)

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).


Źródło: Bankier.pl

http://m.bankier.pl/wiadomosc/HAWE-Powolanie-zarzadcy-przymusowego-w-postepowaniu-o-ogloszenie-upadlosci-Emitenta-RB-7-2017-7515485.html

Dodaj komentarz