Informacja w sprawie publikacji raportów rocznych Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
      Raport bieżący nr 6 / 2017      
  Data sporządzenia: 2017-05-05                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  HAWE  
  Temat                    
  Informacja w sprawie publikacji raportów rocznych Emitenta  
  Podstawa prawna                
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarządca HAWE S.A. (dalej „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że termin publikacji jednostkowego raportu rocznego R2016 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej HAWE RS2016 za rok 2016, wskazany w raporcie bieżącym Emitenta nr 1/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku nie został przez Emitenta dotrzymany z uwagi braki kadrowe uniemożliwiające sporządzenie przedmiotowych sprawozdań, a także brak współpracy ze strony Zarządu HAWE S.A. oraz nie przekazanie sprawozdań jednostkowych za 2016 r. przez spółki z Grupy Kapitałowej HAWE.

W związku w chwili obecnej nie jest w chwili obecnej możliwe określenie terminu, w którym nastąpi publikacja jednostkowego raportu rocznego R2016 oraz skonsolidowanego raportu rocznego RS2016 za roku 2016.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm..

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2017-05-05 Wojciech Makuć Zarządca

Źródło: Bankier.pl

http://porozumieniehawe.pl/wp-admin/post-new.php

Dodaj komentarz