Opóźnienie publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
      Raport bieżący nr 11 / 2017      
  Data sporządzenia: 2017-04-26                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  MEDIATEL  
  Temat                    
  Opóźnienie publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta  
  Podstawa prawna                
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ podaje do publicznej wiadomości, iż jednostkowy raport roczny _R_2016_ oraz skonsolidowany raport roczny _RS_2016_ za 2016 rok, zostaną opublikowane przez Emitenta nie później niż 29 maja 2017 r., przez co termin publikacji przedmiotowych raportów okresowych wskazany w raporcie bieżącym Emitenta nr 1/2017 z dnia 14 stycznia 2017 roku nie zostanie przez Emitenta dotrzymany.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._.


Źródło: PAP

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,351328

Dodaj komentarz