MEDIATEL: Podjęcie decyzji przez Zarząd HAWE Telekom o utworzeniu rezerwy i dokonaniu odpisów aktualizacyjnych

Raport bieżący

 

Data sporządzenia 2017-04-22
Raport bieżący nr 10/2017
Skrócona nazwa emitenta MEDIATEL
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu

 

Zarząd Mediatel S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2017 r. Zarząd HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji w związku prowadzonymi pracami nad sprawozdaniem finansowym HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji („HAWE Telekom”) za 2016 rok podjął następujące decyzje:

1) o dokonaniu przez HAWE Telekom odpisu aktualizującego w wysokości 21.953.109,02 zł z tytułu utraty wartości przez infrastrukturę światłowodową posiadaną przez HAWE Telekom Aktualizacji dokonano ze względu na większą (trudną lub niemożliwą do odzyskania) niż porównywalna wartość takich/podobnych środków trwałych ujętych w księgach Spółki.

2) o dokonaniu przez HAWE Telekom odpisu aktualizującego w wysokości 7.452.840,98 zł z tytułu należności uznanych za trudno ściągalne, w tym należności HAWE Telekom od HAWE S.A. w kwocie 5 878 798,78 zł powstałych z tytułu spłacenia przez HAWE Telekom za obligacji wyemitowanych przez HAWE S.A..

3) o utworzeniu w księgach rachunkowych HAWE Telekom rezerwy w kwocie 26.501.332,12 zł z tytułu zobowiązań warunkowych na rzecz których ustanowiono zabezpieczenie na majątku HAWE Telekom, w tym 25.301.332,12 zł z tytułu pozostałych do spłaty obligacji wyemitowanych przez HAWE S.A. oraz 1.200.000 zł z tytułu gwarancji udzielonych HAWE S.A. przez Alior Bank S.A.

Dokonane odpisy i zawiązanie rezerwy będą miały istotny wpływ na wyniki finansowe HAWE Telekom, jak również całej Grupy Mediatel które zostaną ujawnione w sprawozdaniach finansowych za 2016 rok. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: MEDIATEL
Pełna nazwa emietenta: MEDIATEL SA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Telekomunikacja (tel)
Adres: Franciszka Nulla 2, 00-486 Warszawa
Telefon: 22 377 40 00
Fax: 22 377 45 00
E-mail: investor@mediatel.pl
www: www.mediatel.pl
NIP: 526-03-02-640
REGON: 012512021

Źródło: biznes.onet.pl

http://biznes.onet.pl/gielda/komunikaty-espi-ebi/mediatel-podjecie-decyzji-przez-zarzad-hawe-teleko,363093,komunikaty-detal.html


 

Dodaj komentarz