Oświadczenie PAH

Akcjonariusze spółki HAWE S.A. zrzeszeni w  Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych HAWE S.A. posiadający  9,15%  akcji tej spółki, są głęboko zaniepokojeni działaniami Zarządu spółki Mediatel S.A., co do treści komunikatu ogłoszonego w dniu 12 kwietnia 2017r.  o zwołaniu na dzień 08.05.2017r. NWZA Mediatel S.A. i podjęciu uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, co umożliwić ma zdaniem Mediatela obronę przez próbą wrogiego przejęcia Hawe, jak poinformował Mediatel.

NWZ miałoby obniżyć kapitał zakładowy Mediatela o 65 424 323 zł do 65 424 323 zł poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji do 0,5 zł z 1 zł. Podano także,  „Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że środki uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego w łącznej kwocie 65 424 323 zł zostaną przekazane na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wyrównanie strat z lat ubiegłych w kwocie 65 424 323 zł” – czytamy dalej w projektach. Zdaniem  „Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie w ubiegłych latach wygenerowała stratę, która do dnia dzisiejszego nie została pokryta, a spółka nie dysponuje obecnie innymi kapitałami niż kapitał podstawowy, które mogłyby posłużyć do pokrycia tych strat.

 Jednocześnie spółka chce podnieść kapitał zakładowy o 65 424 323 zł do nie mniej niż 130 848 646 zł poprzez emisję 130 848 646 akcji serii C o wartości nominalnej 0,5 zł każda. Objęcie akcji serii C nastąpi w drodze złożenia przez spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149, wskazanym przez zarząd.

Ponadto Mediatel zaproponował akcjonariuszom przeprowadzenie emisji akcji serii D, także w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. „Akcje serii D będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. Objęcie akcji serii D nastąpi w drodze złożenia przez spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149, wskazanym przez zarząd spółki wedle własnego uznania” – napisano w projektach uchwał. 

Chcielibyśmy podkreślić, że  jako największy akcjonariusz spółki HAWE S.A,
a co za tym idzie spółki zależnej Mediatel, jesteśmy przeciwni planowanej emisji akcji
w spółce MEDIATEL  we wskazanym terminie,  na zasadach i trybie  określonym przez zarząd spółki Mediatel. Oświadczamy, że chcemy  decydować o losach tej spółki przy współudziale wierzycieli, w tym największego ARP. Należy przypomnieć, że w kasach sądów zostały zdeponowane znaczne środki pieniężne ponad 100 mln zł. Również z informacji przekazanych nam przez Prezesa P. Paluchowskiego w spółkach zależnych HAWE S.A. znajdują się znaczne środki pieniężne, które jak twierdzi Prezes „nie można ruszyć”.

 Do czasu kiedy nie zostaną opublikowane raporty spółki HAWE S.A. jednostkowe i skonsolidowane nigdy nie będzie wiadomo, jaki dana spółka posiada majątek, zobowiązania, ile pożyczyła, komu i na jakich zasadach, komu sprzedała za ile,  a przede wszystkim czy w obecnej sytuacji zasadne jest podwyższenie kapitału w drodze emisji prywatnej kierowanej do wskazanej przez zarząd spółki. Akcjonariuszy zrzeszonych w „ Porozumieniu „ dziwi fakt, braku wyceny majątku spółki Mediatel S.A. przez biegłego rewidenta do spraw szczególnych.  Istnieje zagrożenie, że z chwilą podniesienia kapitału wszystkie aktywa i pasywa w tym od spółek zależnych ulegną „ zatarciu i rozproszeniu”.

Spółka HAWE S.A. posiada 99,69% akcji  spółki Mediatel i 130.449.073 liczby głosów na WZ. Zwołanie NWZA w dniu 08 maja 2017r.  przed planowanym na dzień 30 czerwca 2017r. WZ  spółki HAWE S.A.,  uniemożliwia   nam współdecydowanie  o losach tej spółki.

W porządku obrad WZ HAWE S.A. przewidziano między innymi :

6.Podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2015.

a. rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z  badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;

b. rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej;

c. Podziału zysku lub pokrycia straty;

d. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu;

e. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

7.Podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2016:

a. Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;

b. Rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej;

c. Podziału zysku lub pokrycia straty;

d. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu;

e. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

8.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

10.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 36 Statutu HAWE S.A. w restrukturyzacji. 12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę HAWE S.A. w restrukturyzacji kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia.

Prezesem Zarządu obu spółek tj. zarówno HAWE S.A. oraz spółki zależnej MEDIATEL S.A. jest Paweł Paluchowski.

Zarząd nie wskazał, jaka to obecna sytuacja  uniemożliwia przeprowadzenie emisji akcji z prawem poboru. Pozbawienie największego akcjonariusza HAWE S.A. prawa poboru w emisji publicznej  spowoduje  tzw. rozwodnienie kapitału, czyli procentowe zmniejszenie udziału dotychczasowego akcjonariusza w stosunku do całkowitej sumy kapitału akcyjnego. Korzystając z prawa poboru, HAWE S.A. miałaby możliwość zachowania dotychczasowego „stanu posiadania” akcji w spółce akcyjnej.

Zarząd Mediatel S.A. zapewnia, że jego intencją jest obrona przed wrogim przejęciem do którego – w ocenie Zarządu Spółki –  mogą prowadzić działania realizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., która jest głównym wierzycielem Hawe Telekom.  

Jesteśmy przekonani że plany Zarządu dotyczące emisji prywatnej, skierowanej do wyznaczonych adresatów a także  zasłanianie się obroną przed wrogim przejęciem, to nic innego jak próba wyprowadzenia cennych aktywów Mediatel S.A. oraz pozbawianie Hawe S.A. kontroli nad spółką Mediatel. Pragniemy wyjaśnić, że podobne działania miały już miejsce w przeszłości ze strony Prezesa Paluchowskiego, a dotyczyły sprzedaży za śmiesznie niskie kwoty większości udziałów w  spółkach zależnych Hawe S.A. tj. Hawe Budownictwo oraz ORSS, w wyniku czego Hawe S.A. utraciła kontrolę nad tymi spółkami.

Działaniami Zarządu Mediatela zaniepokojeni są nie tylko akcjonariusze zrzeszeni w „Porozumieniu HAWE S.A”.  Swoje obawy oraz zatroskanie losem akcjonariuszy HAWE S.A., wyraziła również w ostatnim komunikacie ARP.

Wierzymy, że działania zarządcy  HAWE S.A.  Pana Wojciecha Makucia
doprowadzą do :

·        powstrzymania  emisji  akcji Mediatel S.A.,

·        zostaną opublikowane  wszystkie raporty finansowe spółki HAWE S.A. również te zaległe,

·        współdziałania ze wszystkimi stronami sporu i w konsekwencji do ugody pomiędzy wierzycielami.

Ufamy, że Rząd Rzeczpospolitej Polskiej  przyjrzy się działaniom Prezesa Pawła Paluchowskiego.

Pragniemy, aby Państwo Polskie było silne , a dobro narodowe jakim  są sieci światłowodowe zostało w rękach Skarbu Państwa, gdyż zostały one zbudowane wysiłkiem Polaków i całej UE.

Decyzje podejmowane przez Prezesa Pawła Paluchowskiego szkodzą zarówno spółce HAWE S.A. jak również jej spółkom zależnym. Jako większościowy akcjonariusz spółki HAWE S.A. domagamy się przede wszystkim, zaprzestania niekorzystnej wyprzedaży majątku spółki Hawe S.A. oraz ich spółek zależnych, zwrotu wyprowadzonych udziałów ze spółek zależnych Hawe Budownictwo oraz ORSS, a także wierzytelności.

Jeżeli istnieje wola i chęć objęcia emisji przez wierzycieli to  emisja ta powinna zostać  skierowana do tych podmiotów z zachowaniem warunku, że w każdym przypadku większość akcji spółki Mediatel  będzie w rękach HAWE S.A.

Prezesowi Zarządu HAWE S.A. Pawłowi Paluchowskiemu nie udzielamy naszej zgody , ani mandatu na podniesienie kapitału poprzez emisję akcji na warunkach wskazanych przez Zarząd.

Porozumienie Akcjonariuszy Hawe S.A.

Dodaj komentarz