Oddalenie wniosku o upadłość Hawe Telekom

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
      Raport bieżący nr 5 / 2017      
  Data sporządzenia: 2017-04-05                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  MEDIATEL  
  Temat                    
  Oddalenie wniosku o upadłość Hawe Telekom  
  Podstawa prawna                
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarząd MEDIATEL S.A. _dalej: „Emitent”_, działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. Sąd dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 4 kwietnia 2017 r. na rozprawie ogłosił postanowienie w przedmiocie wniosków dłużnika oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o ogłoszenie upadłości HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji, w którym:
1.umorzył postępowanie w przedmiocie wniosku złożonego przez HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji;
2.oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji złożony przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Rozstrzygnięcie z pkt 1 było podyktowane cofnięciem wniosku przez dłużnika.
Rozstrzygnięcie z pkt 2 postanowienia Sąd uzasadnił brakiem sprostania ciężarowi dowodu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w zakresie przesłanki niewypłacalności HAWE Telekom.

W opinii Zarządu Spółki decyzja ta potwierdza efektywność dotychczasowych działań restrukturyzacyjnych, które mają doprowadzić do dynamicznego rozwoju spółki oraz w efekcie do wypełnienia wszystkich zobowiązań w stosunku do obecnych wierzycieli spółki i Grupy Kapitałowej.

Informacja o decyzji sądu została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”_, ze względu na potencjalny wpływ decyzji na efekty restrukturyzacji w Hawe Telekom i dalszy rozwój Emitenta.

Źródło: PAP

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,349309

Dodaj komentarz