MEDIATEL – Raport bieżący nr 1/2017

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
      Raport bieżący nr 1 / 2017      
  Data sporządzenia: 2017-02-28                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  MEDIATEL  
  Temat                    
  Bezpodstawny wniosek o ogłoszenie upadłości obejmujący likwidację majątku  
  Podstawa prawna                
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Mediatel S.A. _”Mediatel”_, niniejszym informuje, iż Mediatel w dniu 22 lutego 2017 roku otrzymał wniosek z dnia 21 lutego 2017 roku o ogłoszenie upadłości obejmujący likwidację majątku Mediatel _”Wniosek”_ złożony przez Campa sp. z o.o. _”Campa”_, jednakże z uwagi na brak podstawy prawnej roszczenia _wierzytelność sporna, nie uznana przez Mediatel_, które rzekomo miałoby przysługiwać Campa i której brak uregulowania stanowił rzekomą przesłankę do złożenia Wniosku, Mediatel uznał, iż informacja nie wymaga opublikowania raportu bieżącego.
Niniejsza okoliczność stanowi następstwo wezwania do zapłaty z dnia 31 stycznia 2017 roku skierowanego przez Campa do Mediatel kwoty 110.700,00 złotych z tytułu faktury VAT nr 07/17 _”Faktura”_, wystawionej na podstawie umowy z dnia 22 lipca 2015 roku zawartej pomiędzy Mediatel, Campa oraz kancelarią „Professio Kancelaria Prawnicza Kamiński sp.k.” _”Kancelaria”_ o sporządzenie prospektu emisyjnego Mediatel _”Umowa”_. Zarząd Mediatel w dniu 24 lutego 2017 roku odesłał Fakturę jako niezasadną, wskazując iż Mediatel nie uznaje roszczenia w całości. Jednocześnie – zgodnie z posiadanymi informacjami – Campa nie posiada względem Mediatel tytułu egzekucyjnego z wierzytelności mającej rzekomo wynikać z Faktury oraz w tym zakresie nie toczy się żadne postępowanie sądowe.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z treścią Umowy z tytułu realizacji czynności objętych jej zakresem Campa oraz Kancelaria miały otrzymać wynagrodzenie w łącznej wysokości 110.000,00 złotych, przy czym wynagrodzenie miało być płatne po dokonaniu czynności szczegółowo opisanych w Umowie. Jako że usługa objęta zakresem Umowy nie została wykonana, bowiem prace nad prospektem emisyjnym Mediatel zostały zawieszone w lutym 2016 roku, wynagrodzenie objęte Fakturą nie stało się wymagalne ani zaskarżalne, stąd przysługuje jej przymiot sporności.

Jednocześnie Zarząd Mediatel zlecił czynności mające na celu ustalenie, czy zaistniałe okoliczności nie dają podstaw do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego

 

Źródło: PAP

Dodaj komentarz