Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku – porządek, materiały (RB-2/2017)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2017
Data sporządzenia: 2017-02-07
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku – porządek, materiały (RB-2/2017)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarządca HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji informuje, że Zarząd HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1,, art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie”).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2015:

a.Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
b.Rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej;
c.Podziału zysku lub pokrycia straty;
d.Udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
e.Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

7.Podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2016:

a.Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
b.Rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej;
c.Podziału zysku lub pokrycia straty;
d.Udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
e.Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

8.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.
10.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 36 Statutu HAWE S.A. w restrukturyzacji.
12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę HAWE S.A. w restrukturyzacji kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia.
13.Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarządca Spółki przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1639, z późn. zm.);

§38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z § 100 ust. 3 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Załączniki
Plik Opis
HAWE-ZWZ-30.06.20170-Ogloszenie o zwolaniu.pdfHAWE-ZWZ-30.06.20170-Ogloszenie o zwolaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE-ZWZ-30.06.2017-Projekty uchwal.pdfHAWE-ZWZ-30.06.2017-Projekty uchwal.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgormadzenie
HAWE-ZWZ-30.06.2017-formularz glosowania przez pelnom.pdfHAWE-ZWZ-30.06.2017-formularz glosowania przez pelnom.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika na ZWZ
HAWE-ZWZ-30.06.2017-informacja o liczbie akcji.pdfHAWE-ZWZ-30.06.2017-informacja o liczbie akcji.pdf Informacja o liczbie akcji


Źródło: Bankier.pl

Dodaj komentarz