Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

   
  Temat                    
  Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku  
  Podstawa prawna                
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarządca HAWE S.A. (dalej: Spółka), realizując obowiązek informacyjny wynikający z Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania, instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017.

Skonsolidowane raporty kwartalne będą publikowane w następujących terminach:
– za I kw. 2017 roku – 30 maja 2017
– za III kw. 2017 roku – 29 listopada 2017

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok– 30 kwietnia 2017 roku

Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku– 29 września 2017 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) oraz będzie przekazywała skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, zgodnie z § 83 ust. 3 ww Rozporządzenia. W związku z powyższym Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych sprawozdań kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego sprawozdania półrocznego.


Źródło: Bankier.pl

Dodaj komentarz