HWE Korekta raportu bieżącego nr 59/2016 (RB-59/2016K)

Zarządca HAWE S.A. (dalej ,,Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że w treści raportu 59/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. błędnie wskazano, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych wyznaczył na dzień 07 marca 2017 r. termin rozprawy z wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z udziałem HAWE S.A. o ogłoszenie upadłości podczas, gdy przywołane zawiadomienie dotyczyło wyznaczenia terminu rozprawy w postępowaniu o ogłoszenie upadłości z wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z udziałem Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Błąd w treści raportu bieżącego nr 59/2016 był konsekwencją błędu w treści zawiadomienia, które doręczone zostało do HAWE S.A. z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy o wyznaczeniu rozprawy na dzień 07 marca 2017 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (,,Rozporządzenie MAR”).


Żródło: WPmoney

http://www.money.pl/gielda/komunikaty/komunikat/HAWE,HWE,komunikaty;gieldowe,hwe;korekta;raportu;biezacego;nr;59;2016;rb-59;2016k,483834.html

Dodaj komentarz