HAWE SA (54/2016) Złożenie wniosku o zmianę Zarządcy Emitenta

Raport bieżący 54/2016

Zarządca HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 listopada 2016 r. powziął od Zarządu HAWE S.A. w restrukturyzacji w osobie Pana Pawła Paluchowskiego informację, że w dniu 16 listopada 2016 r. pełnomocnik Zarządu Emitenta złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych („Sąd”) wniosek o odwołanie dotychczasowego Zarządcy Emitenta – Pana Wojciecha Makucia i powołanie w jego miejsce do pełnienia funkcji Zarządcy Emitenta spółki pod firmą: PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie („Wniosek”).

Zarządca informuje, że ustosunkuje się do treści wniosku po jego otrzymaniu z Sądu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).


Źródło: PAP

http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Dodaj komentarz