Oddalenie wniosku Województwa Podkarpackiego o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego wobec spółki zależnej od Emitenta – Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. w związku z realizacją budowy SSPW woj. Podkarpackiego (RB-53/2016)

Raport bieżący

Data sporządzenia 2016-11-16
Raport bieżący nr 53/2016
Skrócona nazwa emitenta HAWE
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu

Zarządca HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 16 listopada 2016 r. uzyskał informację, że dniu 10 listopada 2016 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie działając na skutek zażalenia spółki zależnej od Emitenta – tj. Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ORSS”) na postanowienie Sadu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 10 marca 2016 r. wydał postanowienie, na podstawie którego oddalił wniosek Województwa Podkarpackiego o udzielenie zabezpieczenia roszczenia Województwa Podkarpackiego wobec ORSS o zapłatę kwoty w łącznej wysokości 95.470.266,04 PLN. W dniu 10 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie udzielił zabezpieczenia roszczenia Województwa Podkarpackiego wobec ORSS o zapłatę ww. kwoty, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarządca Wojciech Makuć 2016-11-16

Źródło: onet biznes

http://biznes.onet.pl/gielda/komunikaty-espi-ebi/hawe-oddalenie-wniosku-wojewodztwa-podkarpackiego-,346443,komunikaty-detal.html

Dodaj komentarz