48/2016 Hawe SA Uchylenie uchwał Rady Wierzcieli

RB: Uchylenie uchwał Rady Wierzcieli
PAP
Data: 2016-10-26
Firma: HAWE SA

oSpis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
      Raport bieżący nr 48 / 2016      
  Data sporządzenia: 2016-10-26                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  HAWE  
  Temat                    
  Uchylenie uchwał Rady Wierzcieli  
  Podstawa prawna                
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  
  Treść raportu:                  
  HAWE S.A. _dalej „Spółka”_ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2016 r. Zarządca uzyskał informację o wydaniu w dniu 24 października 2016 roku przez Sędziego Komisarza, ustanowionego w postępowaniu sanacyjnym Spółki, postanowienia o uchyleniu uchwał Rady Wierzycieli z dnia 21 września 2016 roku tj.:

– uchwały nr 1/09/2016 dotyczącej odwołania dotychczasowego Zarządcy Spółki i powołania do pełnienia funkcji Zarządcy Spółki, spółki pod firmą PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie
– uchwały nr 2/9/2016 w sprawie udostępnienia spółce PMR Restrukturyzacje S.A. dokumentów spółki HAWE S.A. w restrukturyzacji.

Ponadto Sędzia Komisarz postanowił o wstrzymaniu wykonania uchwał nr 1/9/2016 i 2/9/2016 do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ich uchyleniu.

Powyższe postanowienie zostało wydane w wyniku rozpoznania zarzutów wniesionych do Sędziego Komisarza przez Orange Polska S.A., Alior Bank S.A. oraz Zarządcę. W uzasadnieniu postanowienia Sędzia Komisarz wskazał, że uchwały podjęte przez Radę Wierzycieli na posiedzeniu w dniu 21 września 2016 r. były sprzeczne z prawem, jako naruszające przepisy Regulaminu Rady Wierzycieli.

Spółka informowała o podjęciu przez Radę Wierzycieli uchwał nr 1/9/2016 oraz 2/9/2016 w raporcie bieżącym nr 43/2016 z dnia 22 września 2016 roku. Ponadto w dniu 5 października 2016 roku Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2016 o wniesieniu zarzutów przez Zarządcę wobec uchwały Rady Wierzycieli nr 1/9/2016.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”Rozporządzenie MAR”_.


Źródło: http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,335401

Dodaj komentarz