Powstało Porozumienie Akcjonariuszy

W dniu 13.10.2016 r. powstało Porozumienie Akcjonariuszy spółki HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie 00-486 ul. Franciszka Nullo 2.

Akcjonariusze zawiązanego porozumienia posiadają jednolitą wizję sposobu funkcjonowania i rozwoju spółki, a przedmiotowe porozumienie zostało zawarte w celu wspólnego, wzajemnie uzgodnionego, współdziałania dla jej dobra ukierunkowanego na jej rozwój, zobowiązując się do jednomyślnego wyrażania stanowiska we wszelkich sprawach dotyczących spółki, w tym podczas głosowań na zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy zgodnie z ilością posiadanych głosów. Dodatkowo celem Porozumienia jest dbanie o interesy akcjonariuszy w tym m. in. :

 

  • wzmocnienie roli drobnych inwestorów w akcjonariacie;
  • wprowadzenie niezależnego członka/członków do Rady Nadzorczej drogą głosowania wszystkich Członków Porozumienia, delegowanie go do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
  • poprawa jakości zarządzania;
  • publiczna debata na temat bieżącej działalności operacyjnej i wyników finansowych;
  • analiza strategii rozwoju Spółki;
  • poprawa polityki informacyjnej Spółki.

50693_banner_700x330

Dodaj komentarz