Informacja w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta (RB-44/2016)

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
HAWE S.A. _dalej „Emitent”_ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 października 2016 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie „GPW” na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego „KNF”, podjął uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta od dnia 04 października 2016 r. do końca dnia 04 listopada 2016 r.

Żądanie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta zostało złożone przez KNF do GPW w związku z nieprzekazaniem przez Emitenta do publicznej wiadomości raportu półrocznego za 2016 r. w terminie określonym przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”Rozporządzenie MAR”_.


Żródło: Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,333789


 

Dodaj komentarz